• O cieľoch a výstupoch projektu

    LarXperience

    Hlavným cieľom projektu bolo prostredníctvom využitia edularpov ako vzdelávacej metódy formovať postoje mladých ľudí, predovšetkým v oblasti tolerancie k odlišnostiam a v oblasti rozhodovania o dôležitých otázkach ich životov a nesenia dôsledkov ich rozhodnutí.

    O cieľoch a výstupoch projektu

Čiastkové ciele projektu

Vzdelávacie larpy

Zviditeľniť edularpy ako metódu vzdelávania, ktorá je použiteľná v neformálnom aj formálnom vzdelávaní.

Kritické myslenie

Rozvíjať kritické myslenie mladých ľudí a naučiť ich pozerať sa na rôzne problematické situácie očami druhého.

Upevnenie postojov

Podporiť upevňovanie postojov mladých ľudí prostredníctvom kontinuálnej práce s konkrétnym zážitkom z edularpu ako s prostriedkom sebarozvoja .

Dopad aktivít

Zvýšiť dopad aktivít mládežníckych organizácií a škôl na formovanie postojov mladých.

Intelektuálny výstup O1

Metodológia merania postojov mladých ľudí

Zadefinovali sme si, ktoré konkrétne postoje chceme v rámci larpov meniť. K postojom sme s pomocou odborníkov z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie vytvorili dotazníky, ktoré slúžia pre identifikáciu vstupnej úrovne účastníkov v rámci jednotlivých tém, ako aj pre identifikáciu ich posunu po absolvovanií programov. Dotazníky sme odskúšali počas testovania edularpov a nadväzujúcich aktivít.
Potrebovali sme efektívne vyriešiť ako dotazníky vypĺňať, zozbierať, vyhodnocovať a porovnávať. Rozhodli sme sa po porade s naprogramovať k dotazníkom online aplikáciu, ktorá to umožní dotazníky vyhodnocovať a porovnávať výsledky medzi sebou.

Aplikácia, ktorú sme nazvali Bethy funguje na týchto princípoch:

1. Dotazníky k meraniu postoja využívajú škály a sémantický diferenciál.
2. Organizácia alebo škola si vie v aplikácii vytvoriť svoje konto a využívať tieto 4 typy dotazníky podľa témy a všetko funguje v 4 jazykových mutáciách – slovensky, česky, anglicky a estónsky.
3. Aplikácia meria výsledok tak, že účastník pri vstupe do programu a po jeho absolvovaní vyplní dotazník a ten následne spáruje a vyhodnotí posun.
4. Zobrazené výsledky pre školu/ organizáciu je možné interpretovať z pohľadu skupiny, alebo jednotlivcov, avšak anonymizovane, aby účastníci mohli slobodne povedať svoj pohľad.
5. S výsledkami sa dá ďalej pracovať, aplikácia ich vie porovnávať aj podľa pohlavie, vek, resp. medzi skupinami.

Intelektuálny výstup O1
Intelektuálny výstup O2

Edularpy

Vytvorili sme osem edularpov s aktuálnou tematikou situácie v našich spoločnostiach, ako aj s aktuálnymi témami, ktoré riešia mladí ľudia v našich krajinách. Vzdelávacie ciele edularpov vychádzali z nami definovanej potreby a tematicky sme sa orientovali na štyri rôzne okruhy: rozhodovanie, odlišnosti, ideológie, závislosti.

Osem edularpovych metodík

Edularpy sme pilotne testovali na skupinách mladých ľudí v neformálnom aj formálnom vzdelávaní. Testovanie prebiehalo v našich organizáciách ako aj v asociovaných organizáciách. Do testovania larpov a nadväzujúcich aktivít bolo za všetky tri krajiny zapojených 1006 mladých ľudí vo veku 13 – 30 rokov a 110 pracovníkov s mládežou a pedagogických pracovníkov.
Ku každému edularpu vznikol ucelený materiál obsahujúci promo video, podrobný metodologický popis - cieľ hry, vzdelávací výstup, reflexiu, legendu ku hre, popisy postáv a vzťahov a ďalšie materiály pre samotnú hru, vrátane nadväzujúcich aktivít.
Pre larpy sme vytvorili webový portál www.www.larxperience.com, kde k nim záujemcovia nájdu recenzie, kompletné materiály pre uvádzanie hier aj pre realizáciu nadväzujúcich aktivít.

Intelektuálny výstup O2
Intelektuálny výstup O3

Metodológia formovania postojov mladých ľudí

Spracovali sme komplexnú metodológiu formovania postojov v neformálnom aj formálnom vzdelávaní. Vychádzali sme pri nej predovšetkým z našich doterajších skúseností a z poznatkov z testovania programov.

Uvádzanie edularpov a vedenie reflexie

Prvá časť metodológie sa venuje larpom ako metóde vzdelávania a práci so zážitkom. Metodológia obsahuje základné princípy využitia larpov vo vzdelávaní, popisy princípov uvádzania, zásady psychickej bezpečnosti hráčov a celý proces práce s reflexiou.
Druhou časťou metodológie je metodológia venovaná formovaniu postojov a ich meraniu.
Celý portál www.larxperience.com slúži ako metodológia formovania postojov s využítím edularpov, a zároveň ako priestor pre metodické materiály pre všetkých 8 edularpov s nadväzujúcimi aktivitami.

Intelektuálny výstup O3
Konferencie

Diseminačná larpová konferencia pre pracovníkov s mládežou a pedagógov

V každej zapojenej krajine sme pre lepšie šírenie výsledkov zrealizovali konferenciu o edularpoch

Vlastná skúsenosť s edularpom

Okrem prezentácie o projekte a výstupoch získali účastníci skúsenosť z hrania edularpu na vlastnej koži, pretože práve to je spôsob, ako im ukázať potenciál edularpov. To nám pomohlo rozšíriť túto metódu aj do iných škôl a mládežníckych organizácií a získať nových záujemcov o túto tému. Pre lepšiu zrozumiteľnosť sme zorganizovali konferencie v národných jazykoch, pozvánky sme poslali všetkým mládežníckym organizáciám a školám v našich regiónoch, ako aj našim národným spolupracujúcim partnerom. Každá krajina pripravovala program konferencie osobitne v závislosti na konkrétnych potrebách jej cieľových skupín.

Konferencie
Školiace aktivity

Školenie - Larp ako metóda vzdelávania

Program bol postavený tak, aby sa účastníci zoznámili s celou šírkou problematiky, od formovania postojov až po konkrétne larpy. Aktivity si účastníci prakticky skúšali na sebe, lebo máme skúsenosť, že keď to sami prežijú, sú potom viac motivovaní metódy využívať.

01.

prvý deň

Príchod, zoznámenie účastníkov, úvodné teambuildingové aktivity, zoznámenie s cieľom školenia, nastavenie vzdelávacieho procesu, zber očakávaní a obáv, úvod do témy postoja mladých ľudí.

02.

druhý deň

Hranie larpu Hra s ohňom, reflexia hry, prepojenie na tému formovania postojov, úvod do témy larpov – predstavenie, čo sú larpy, aké sú ich princípy, ako fungujú, kompetencie a ich previazanosť s larpami.

03.

tretí deň

Ako využívať larpy vo vzdelávaní, detailný pohľad na larp a jeho jednotlivé zložky (mechaniky, postavy, pravidlá), metodológia uvádzania hier, vedenie reflexií a nácvik pri konkrétnych aktivitách.

04.

štvrtý deň

Etika a bezpečnosť účastníkov, príprava uvádzanie hier (účastníci boli rozdelení do troch skupín a každá skupina si chystala uvádzanie jednej larpovej hry, vrátane reflexie – zvyšná skupina, ktorá nebola zapojená do uvádzania, hru hrala), spätná väzba na uvádzanie.

05.

piaty deň

Uvádzanie larpu (pokračovanie aktivity z predchádzajúceho dňa), ako využívať nadväzujúce aktivity s princípmi zážitkovej pedagogiky pre upevňovanie postojov.

06.

šiesty deň

Predstavenie všetkých vytvorených výstupov projektu, plán implementácie, vyhodnotenie vzdelávacích výstupov, uzavretie školenia.

X